ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

Јеретичка догма о папској непогрешивости

Ово је дословна одлука Првог Ватиканског концила, донета за време римског папе Пија IX 1870. године. Знају ли за ову одлуку сви православни хришћани? Да ли за њен текст у целини знају чак и сами католици? 

Папа је Богочовек и човекобог. Зато нико не може да осуђује њега, или да суди о њему. Папа има бо­жан­ску власт и власт ње­го­ва је нео­гра­ни­че­на. Ње­му је на зе­мљи мо­гу­ће и то што и Бо­гу на не­бу. Што па­па учи­ни, и то је као да је Бог учи­нио. За­по­ве­сти ње­го­ве мо­ра­ју се ис­пу­ња­ва­ти као и за­по­ве­сти Бо­жи­је. Па­пи је мо­гу­ће све, осим гре­ха, као и Бо­гу. Он је то­ли­ко по­до­бан (ли­чан) Бо­гу, да мо­же из­да­ва­ти за­по­ве­сти ка­ко на зе­мљи та­ко и на Не­бу. Па­па је у све­ту исто што је и Бо­гу у све­ту или као што је ду­ша у те­лу. Власт па­пи­на је из­над сва­ке вла­сти и про­сти­ре се на не­бу, на зе­мљи и у аду;да би се “оправ­да­ле“ ре­чи на­пи­са­не у Пи­сму: “Све си по­ко­рио под но­ге ње­го­ве“. Па­пи је да­та сва власт и ни­ко и ни за шта не­ма пра­во да се ње­му про­ти­ви. Он мо­же да учи­ни све што је ње­му по во­љи. Ако би па­па за со­бом по­вео у па­као ми­ли­о­не љу­ди то ни­ко од њих не би имао пра­во да пи­та -“Оче “све­ти“, за­што то чи­ниш“?

Па­па је не­по­гре­шив као Бог и мо­же да чи­ни све што и Бог чи­ни.

Пап­ска вр­хов­на ду­хов­на власт је и то што и Бо­жи­ја вр­хов­на власт, у ко­јој је он и кљу­чар и вра­тар. Ни­ко не­ма пра­ва да се жа­ли Бо­гу на суд ко­ји до­но­си па­па. Во­ља Бо­га, пре­ма то­ме, је и па­пи­на, ко­ји је на­ме­сник Бо­га – пр­ви и вр­хов­ни узрок свих ду­хов­них и те­ле­сних кре­та­ња. Па­па има вр­хов­ну ду­хов­ну власт из­над све­га. Он је опа­сан са два ма­ча, то јест, има ду­хов­ну и све­тов­ну власт над:па­три­јар­си­ма, епи­ско­пи­ма, ца­ре­ви­ма и кра­ље­ви­ма. Сви љу­ди на све­ту су ње­го­ви по­да­ни­ци. Он је све, из­над све­га и са­др­жи све у се­би. Што он хва­ли или по­ри­че, ду­жни у сви да хва­ле или по­ри­чу.

Па­па мо­же да из­ме­ни при­ро­ду тва­ри и ни из че­га ство­ри­ти не­што: Он има власт из не­прав­де ство­ри­ти прав­ду, без прав­де и на су­прот прав­ди чи­ни­ти све што му је по во­љи. Он мо­же про­тив­ре­чи­ти апо­сто­ли­ма и за­по­ве­сти­ма пре­да­ним апо­сто­ли­ма. Он има власт да ис­пра­вља све што се при­зна­је оба­ве­зним у Но­вом За­ве­ту. Мо­же да из­ме­ни и са­ме тај­не ко­је је уста­но­вио Го­спод Исус Хри­стос. Он има та­кву си­лу на не­бе­си­ма, да ме­ђу они­ма ко­ји су упо­ко­је­ни, има власт про­гла­ша­ва­ти их све­ти­ма, ко­га он хо­ће, на­су­прот убе­ђе­њи­ма дру­гих и про­тив­но свим кар­ди­на­ли­ма и би­ску­пи­ма ко­ји би дру­га­чи­је ми­сли­ли и то­ме се про­ти­ви­ли. Па­па има власт над чи­сти­ли­штем и па­клом. Он је вла­ди­ка це­ле ва­се­ље­не. Нео­гра­ни­че­ном вла­шћу он чи­ни про­из­вољ­но све по свом на­хо­ђе­њу. Мо­же да чи­ни бо­ље или ка­ко ње­му од­го­ва­ра. Сум­ња­ти у ње­го­ве мо­гућ­но­сти је све­то­гр­ђе. Власт ње­го­ва је из­над и ве­ћа од вла­сти свих све­тих и од вла­сти ан­ђе­ла. Шта ви­ше ни­ко не­ма пра­во да про­те­ству­је про­тив ње­го­вог при­го­во­ра или су­да. Власт па­пи­на је не­из­мер­на и про­стор­но нео­гра­ни­че­на. Ко од­ри­че вр­хов­ну власт и по­гла­вар­ство па­пи, тај гре­ши про­тив Ду­ха Све­то­га, раз­де­љу­је Хри­ста и тај је је­ре­тик. То­ли­ка је па­пи да­та власт, да је ни­ко не мо­же од ње­га од­у­зе­ти и да­ти дру­го­ме. Па­па има моћ и власт од­у­зи­ма­ти и раз­да­ва­ти:им­пе­ри­је, кра­љев­ства, кне­жев­ства и све дру­го. Власт сво­ју па­па при­ма ди­рект­но од Бо­га, а им­пе­ра­то­ри и кра­ље­ви од ње­га.

Па­па је на­ме­сник Бо­га и ко га од­ри­че, тај ла­же. Па­па је уме­сто Бо­га вла­дар и над до­брим и злим ан­ђе­ли­ма. Ко из­вр­ша­ва власт па­пи­ну, то је као да из­вр­ша­ва власт Бо­жи­ју. Ни­ко не­ма пра­ва да се ме­ша у ду­хов­ну власт Бо­жи­ју, осим по­сред­ством па­пе и ње­го­вом до­зво­лом, за­то што он пред­ста­вља вра­та кроз ко­ја се ула­зи у веч­ни жи­вот. Ко твр­ди да па­па ни­је гла­ва Цр­кве,  тај је у за­блу­ди о дог­ма­ту ве­ре. Ко се не по­ко­ра­ва па­пи то је као да се не по­ко­ра­ва Бо­гу. Све што па­па чи­ни Бо­гу је угод­но.

Па­па је го­спо­дар све­га, цар ца­ре­ва и узрок свих узро­ка. Са­мо он мо­же да раз­ре­ша­ва од гре­ха и да за­по­ве­да уки­да­ње за­кле­тви сво­јих по­да­ни­ка. Па­па пре­ва­зи­ла­зи сва­ку ве­ли­чи­ну и сва до­сто­ја­на­ства зе­маљ­ска. Па­па је же­ник и гла­ва Ва­се­љен­ске Цр­кве. Па­па не мо­же да бу­де у за­блу­ди. Он је све­мо­гућ и у ње­му је сва пу­но­та вла­сти. Он има власт да се су­прот­ста­ви при­род­ном за­ко­ну. Он је ве­ћи од апо­сто­ла Па­вла, јер је по свом зва­њу, ра­ван са апо­сто­лом Пе­тром.

Он мо­же про­тив­ре­чи­ти и по­сла­ни­ца­ма апо­сто­ла Па­вла и не по­ко­ра­ва­ти се за­по­ве­сти­ма и за­ко­ни­ма ње­го­вих по­сла­ни­ца. Оп­ту­жи­ва­ти па­пу то је као и гре­ши­ти про­тив Ду­ха Све­то­га – што се не пра­шта ни у овом па ни у бу­ду­ћем ве­ку.

Тро­стру­ка кру­на па­пи­на озна­ча­ва ње­го­ву тро­стру­ку власт: над ан­ђе­ли­ма на не­бу, над љу­ди­ма на зе­мљи и над бе­со­ви­ма у па­клу. Бог је пре­дао па­пи све за­ко­не, а сам па­па је из­над свих за­ко­на.

Ако би па­па из­ре­као при­го­вор про­ти су­да Бо­жи­јег, ну­жно би би­ло да се суд Бо­жи­ји ис­пра­ви или из­ме­ни.

Па­па је из­над све­га и мо­же све.

Та­кво је из­ла­га­ње о не­по­гре­ши­во­сти па­пе. Да ли у о ово­ме упо­зна­ти мно­ги ко­ји су ро­ђе­ни у Пра­во­сла­вљу? Зна­ју ли о ово­ме и са­ми ри­мо­ка­то­ли­ци, и ко од њих же­ли да до­зна исти­ну?

Ар­хи­е­пи­скоп Авер­ки­је Џор­дан­вил­ски

(Пре­у­зе­то из књи­ге „Све­ти Мар­ко Ефе­ски“)

Подаци

This entry was posted on 20. априла 2012. by in ДУХОВНА РИЗНИЦА.

Кретање

%d bloggers like this: